PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z CHORYM DZIECKIEM

W ARTYSTYCZNYM ŻŁOBKU "KOLOROWE DZIECI" IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ

1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka dzieci zdrowe.

2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do żłobka. Dzieci bardzo lub przewlekle zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi, jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy opiekun ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka.

3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na temat choroby (np. alergie, alergie pokarmowe) w tych przypadkach wymagane jest zaświadczenie lekarskie od specjalisty. Lekarz określa rodzaj diety, listę produktów wskazanych i przeciwwskazanych a nie rodzic.

4. Rodzic/opiekun prawny mają obowiązek informować personel żłobka o każdym zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka w żłobku.

5. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej nieobecnością z powodu choroby rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka.

6. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w żłobku opiekun zauważy objawy wskazujące na stan chorobowy, że dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w zabawie, wymaga fachowej opieki, lub naraża inne dzieci na infekcje wówczas powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności odebrania dziecka ze żłobka.

7. Każde zdarzenie odnotowywane jest w karcie obserwacji dziecka, podpisane przez osobę sporządzającą notatkę oraz podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna przy odbieraniu dziecka ze żłobka.

8. Pracownicy nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów zdrowotnych.

9. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników żłobka oraz rodziców dzieci uczęszczających do żłobka.

10. Z procedurą postępowania z dzieckiem chorym zostaną zapoznani rodzice podczas spotkania przy podpisaniu umowy.

logo3

 kolorowedzieci2

 

 

kolorowedzieci1

 

kolorowedzieci3

 

©Żłobek Kolorowe Dzieci im. Majki Jeżowskiej w Opolu

 

designed by grzegorzlabisz@gmail.com