• DirectionOpole, Sosnkowskiego 3
 • Otwarte w godzinach 700 - 1700

 

WARTO WIEDZIEĆ

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat naszego żłobka

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA  W ARTYSTYCZNYM ŻŁOBKU

"KOLOROWE DZIECI" IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ

7:00 - 8:15 Schodzenie się dzieci do żłobka, czas na swobodną zabawę w kącikach tematycznych, indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami.

8:15 - 8:30 Poranna gimnastyka, przygotowania do śniadania.

8:30 - 9:00 Śniadanie. Kultura spożywania posiłków i rozwijanie samodzielności.

9:00 - 9:15 Czynności higieniczne i pielęgnacyjne.

9:15 - 10:30 Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze.

 • zajęcia kształtujące motorykę małą i dużą;
 • zabawy plastyczne;
 • zajęcia rytmiczne;
 • zajęcia taneczne;
 • zabawy logopedyczne;
 • zajęcia sportowe;
 • zabawy paluszkowe;
 • małe formy teatralne.

Przygotowania do drugiego śniadania.

10:30 - 11:00 Drugie śniadanie. Kultura spożywania posiłków i rozwijanie samodzielności.

11:00 - 11:15 Czynności higieniczne i pielęgnacyjne.

11:15 - 13:30 Czas na sen. Przygotowania do obiadu.

13:30 - 14:00 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami oraz rozwijanie samodzielności.

14:00 - 14:15 Czynności higieniczne i pielęgnacyjne.

14:15 - 14:45 Zajęcia muzyczne

14:45 - 15:30 Zabawy inicjowane przez dzieci lub opiekunkę.

15:30 - 15:45 Podwieczorek.

15:45 - 16:45 Wspólnie czekamy na mamę i tatę.

kolorowe

DEKALOG RODZICA

 

DEKALOG RODZICA ARTYSTYCZNEGO ŻŁOBKA
"KOLOROWE DZIECI" IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ

1. Punktualność to ta cecha, którą w naszym Żłobku bardzo lubimy, i o to, by dziecko do 8:00 przyprowadzane było - bardzo prosimy.

2. Każde ewentualne spóźnienie telefonicznie zgłaszamy, my wtedy dziecku smaczne śniadanko zostawiamy. 

3. Telefon do żłobka wszak wszyscy mamy, ale dla pewności jeszcze raz podamy: 606 234 864.

4. Proszę zgłaszajcie nam maluchów choroby (zarówno wyjazdy).

5. Zaświadczenie od lekarza wymagamy gdy dziecko z gorączką Tobie wydamy.

6. Pamiętaj, że dzieciom żadnych leków podawać nie możemy, bo przecież tylko zdrowe dzieci do żłobka przyjmujemy.

7. Jedynie gdy dziecko u Nas zagorączkuje, to Rodzic od Nas telefon otrzymuje.

8. Pozostaw w szafce dla dziecka ubranka na zmianę gdy jakiś mały wypadek się stanie lecz nie zapominaj ich podpisać.

9. Jaki maluszek ma dziś humor i czy jest wyspany - te i inne informacje powinny być cioci co rano przekazane.

10. Za wszystkie rzeczy pozostawione w szatni nie odpowiadamy, ale o ich podpisywaniu jeszcze raz przypominamy.

kolorowe

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z CHORYM DZIECKIEM

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z CHORYM DZIECKIEM

W ARTYSTYCZNYM ŻŁOBKU "KOLOROWE DZIECI" IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ

1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka dzieci zdrowe.

2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do żłobka. Dzieci bardzo lub przewlekle zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi, jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy opiekun ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka.

3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na temat choroby (np. alergie, alergie pokarmowe) w tych przypadkach wymagane jest zaświadczenie lekarskie od specjalisty. Lekarz określa rodzaj diety, listę produktów wskazanych i przeciwwskazanych a nie rodzic.

4. Rodzic/opiekun prawny mają obowiązek informować personel żłobka o każdym zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka w żłobku.

5. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej nieobecnością z powodu choroby rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka.

6. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w żłobku opiekun zauważy objawy wskazujące na stan chorobowy, że dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w zabawie, wymaga fachowej opieki, lub naraża inne dzieci na infekcje wówczas powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności odebrania dziecka ze żłobka.

7. Każde zdarzenie odnotowywane jest w karcie obserwacji dziecka, podpisane przez osobę sporządzającą notatkę oraz podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna przy odbieraniu dziecka ze żłobka.

8. Pracownicy nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów zdrowotnych.

9. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników żłobka oraz rodziców dzieci uczęszczających do żłobka.

10. Z procedurą postępowania z dzieckiem chorym zostaną zapoznani rodzice podczas spotkania przy podpisaniu umowy.

 kolorowe

OBOWIĄZUJĄCE CENY

 

Ceny obowiązujące od stycznia 2021 roku w Artystycznym żłobku "Kolorowe Dzieci" im. Majki Jeżowskiej w Opolu

RODZAJ OPŁATY

Opłata miesięczna stała, dla dzieci objętych dofinansowaniem Gminy Opole Miasto 

Kwota 1100zł

Opłata stała za miesięczny pobyt dziecka w żłobku bez dotacji 

Kwota: 1750zł

Wyżywienie : 16zł

Opłata za wpisanie dziecka do żłobka (wpisowe): 200zł

PŁATNOŚCI NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY, DO 5 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

BANK ZACHODNI WBK

NR KONTA: 74 1090 2138 0000 0001 3524 6532

ARTYSTYCZNY ŻŁOBEK "KOLOROWE DZIECI" IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:00 - 17:00

 kolorowe

ADAPTACJA

 

 

ADAPTACJA W ARYTYSTYCZNYM ŻŁOBKU

"KOLOROWE DZIECI" IM. MAJKI JE ŻOWSKIEJ

Okres adaptacji dziecka do nowego miejsca zależny jest od wielu czynników i ciężko jest określić, ile będzie trwał. Dla niektórych dzieci trwał on tydzień, dla innych pełna adaptacja zajmie nawet miesiąc czasu lub dłużej. Rodzice powinni mieć na uwadze, iż rozpoczęcie uczęszczania dziecka do żłobka jest dla niego dużym wyzwaniem. Oczekiwanie od rocznego maluszka, aby „szybko” przyzwyczaił się do nowego miejsca, osób a przede wszystkim do separacji od rodzica jest zbyt dużym wymaganiem.

Maluch wchodzi w nowe otoczenie, pełne nieznanych osób, zabawek, sprzętów. Wywołuje to w nim zarówno zaciekawienie, zdziwienie, jak też budzi lęk i niewątpliwie jest dla niego trudnym doświadczeniem. W dziecku zostaje zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Duża grupa dzieci stanowi źródło intensywnej stymulacji co powoduje, że dziecko jest zmęczone. Z tego między innymi względu istotne jest by w okresie adaptacji dziecko było odbierane wcześniej ze żłobka.

W naszym Artystycznym Żłobku im. Majki Jeżowskiej proponujemy tygodniowy okres adaptacji. Plan tygodniowej adaptacji przedstawiony poniżej, jest jedynie jego zarysem. Każde dziecko jest inne, każde dziecko inaczej reaguje na zmiany, dlatego też przebieg tego tygodnia ustalany jest indywidualnie po rozpoznaniu reakcji i potrzeb dziecka.

Tydzień adaptacyjny składa się z 5 następujących po sobie dni roboczych, od poniedziałku do piątku (tak, aby dni adaptacji nie były podzielone weekendem). W ten tydzień rodzic, który będzie przyprowadzał dziecko do Akademii proszony jest o pełną dyspozycyjność
(w razie, gdyby była potrzeba odebrania dziecka).

1 dzień (poniedziałek) - pobyt dziecka bez rodzica jedną godzinę .  Dziecko zapoznanie się ze środowiskiem, nowymi opiekunami,  dziećmi.

2 dzień (wtorek) - pobyt dziecka bez rodzica jedną godzinę .  Dziecko obserwuje lub uczestniczy w zabawach z dziećmi.

3 dzień (środa) pobyt dziecka bez rodzica jedną godzinę .  Dziecko obserwuje lub uczestniczy w zabawach z dziećmi.

4 dzień (czwartek) - pobyt dziecka bez rodzica jedną godzinę .  Dziecko obserwuje lub uczestniczy w zabawach z dziećmi.

5 dzień (piątek) pobyt dziecka bez rodzica/prawnego opiekuna, pozostawienie dziecka na śniadaniu, II śniadaniu, obiedzie wraz ze spaniem.

kolorowe

GALERIA

 Zapraszamy do galeri znajdującej się TUTAJ

kolorowe

RODO

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNYOBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Żłobek „Kolorowe dzieci” S.C. Katarzyna Ganske, Joanna Gawron , kontakt: ……………………………….. (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z zapisem dziecka do placówki, służyć będą wyłącznie do ewidencjonowania dzieci, rozliczania zobowiązań finansowych wobec palcówki oraz w zakresie dotyczącym dobra dziecka.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie usług IT, kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 1. do 30 dni, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

 2. do 12 miesięcy, od dnia złożenia aplikacji, w przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

 1. jest Pan/Pani upoważniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie w zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

 2. przysługuje Pani/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO, usunięcia danych (art. 17 RODO), oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

 3. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych;

 4. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;

 5. w sprawie ochrony danych osobowych, proszę kontaktować się z ……………………………..

 kolorowedzieci2

 

 

kolorowedzieci1

 

kolorowedzieci3

 

©Żłobek Kolorowe Dzieci im. Majki Jeżowskiej w Opolu

 

designed by grzegorzlabisz@gmail.com